กลุ่มไก่ฟ้า
ลำดับ ยศ ชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์
1 นาย เกรียงไกร บุณยโยธิน 0818451528
2 พล.ท. จเรศักณิ์ อานุภาพ 0819084925
3 นาย ชูศักดิ์ ปริปุญโญ 0818312010
4 พล.ร.ท. ณรงค์ พิพัฒนาศัย 0899694416
5 พล.อ.อ. ดนัย นันทะศิริ 0818672482
6 นาย ทวีสุข ปัญญาอรรถ 0818114954
7 นาย ธานี ยี่สาร 0818308888
8 พล.อ. ธำรงศักดิ์ ดีมงคล 0819746768
9 นาย นิมิต จันทน์วิมล 0819755151
10 นาย ประเสริฐ หลุยเจริญ 0818235252
11 นาย ประพัฒน์ วนาพิทักษ์ 0818759340
12 พล.ท. บุณยวัจน์ เครือหงส์ 0819883555
13 นาง พัชนี ธนาพรสิน 0899205555
14 นาย เรืองเดช มหาศรานนท์ 088-0224619
15 พล.อ. วีรากฤต แย้มวิบูล 0818129055
16 รศ.ดร. วีระพงษ์ แพสุวรรณ 0818765462
17 นาย ศิริชัย ศิริกุล 0892016855
18 นาย สังกรณ์ พึ่งประดิษฐ์ 0818994233
19 นาย อายุสม์ กฤษณามระ 0816441187
20 พล.ต. อัมพร พิทักษ์วงศ์ 0816218703
21 พลเรือโท คมสรร บุษปะเวศ 0899693624